در game maker ما می توانیم از کاربر دو نوع مقدار بگیریم. مقدار رشته ای و عددی. مقدار های عددی که از اسمشان هم معلوم است، عدد (integer) هستند. اما مقدار های رشته ای، متن (string) هستند. این دو نوع با هم متفاوت هستند.

برای مثال: اگر ما بخواهیم عددی را از کاربر بگیریم و بر روی آن عملیات ریاضی انجام بدهیم، حتما باید آن مقدار عددی باشد نه رشته ای.

برای دریافت یک مقدار رشته ای از کاربر باید از تابع زیر استفاده کنید:

get_string(str,def);

str، متنی است که به کاربر نمایش داده می شود و در مورد فیلد توضیحی به کاربر می دهد. برای مثال ما در این قسمت می توانیم بنویسیم "لطفا نام خود را وارد کنید." . می توان گفت مقدار str به کاربر می گوید ما از تو چه می خواهیم.

def هم مقداری است که در فیلد نوشته می شود. ما از این مقدار می توانیم برای شرح یک مثال به کاربر استفاه کنیم. برای مثال اگر ما str را "لطفا نام خود را وارد کنید." تنظیم کنیم، می توانیم در قسمت def بنویسیم "مثال: علی" ؛ یا بنویسیم "نام شما" .

مثال:

get_string("Please Enter your name", Example: Ali);