برای انتخاب اعداد تصادفی در گیم میکر می توان از تابع random استفاده کرد. این تابع خروجی اش عدد حقیقی است، یعنی عدد تصادفی انتخاب شده اعشاری هم می باشد. در بعضی از مواقع ما باید عدد تصادفی بدون اعشار برای محاسبه و یا امتیاز کاربر انتخاب کنیم. برای این کار می توان از تابع irandom استفاده کرد.

کار با این تابع اینگونه است:

irandom(x);
irandom(عدد);

در این تابع عددی صحیح، به صورت تصادفی بین صفر و x انتخاب می شود. مثال:

irandom(50);

در این کد عددی صحیح بین صفر و 50 به طور تصادفی انتخاب می شود. یعنی عدد می تواند 0 یا 1 یا 2 یا .... یا 41 یا 42 یا 49 باشد.

کاربرد این تابع زیاد است. برای مثال شما می توانید با استفاده از این تابع، جایزه ای تصادفی به کاربر بدهید که احتمال پوچ در آمدنش زیاد باشد.

if irandom(10)>=8
{
show_message("You win!");
Score+=100;
}
else: show_message("Alas!. You are unlucky!");

توجه کنید که در Game maker: Studio این تابع عددی تصادفی انتخاب می کند، ولی این عدد در هر بار اجرا بازی یکسان است. برای اینکه انتخاب در هر بار اجرای بازی متفاوت باشد باشد باید از تابع randomize استفاده کنید.