برای انتخاب تصادفی یک عدد ما باید از توابعی مانند random استفاده کنیم. اما این توابع بین صفر تا عدد مورد نظر ما، عددی تصادفی انتخاب می کند. توجه کنید که این عدد می تواند اعشاری باشد. اما شاید ما بخواهید عددی بین 40 تا 50 انتخاب کنیم.

برای انتخاب یک عدد تصادفی بین دو عدد مورد نظر ما باید از تابع زیر استفاده کنید:

random_range(number1, number2);
random_range(عدد دوم ,عدد اول);

در این تابع عددی تصادفی بین number1 و number2 انتخاب می شود. مثال:

random_range(40, 50);

خروجی کد بالا از 40 تا 49 است. توجه کنید که اعداد انتخاب شده در این تابع اعشاری هم می توانند باشند. یعنی می تواند 40 یا 40.0000001 یا...یا 49.9999999 باشد.

برای مثال با این تابع می توانید امتیازی تصادفی به کاربر بدهید که بین اعداد مورد نظر شما باشد:

score+=random_range(100, 200);

توجه کنید که در Game maker: Studio این تابع عددی تصادفی انتخاب می کند، ولی این عدد در هر بار اجرا بازی یکسان است.

برای اینکه انتخاب در هر بار اجرای بازی متفاوت باشد باشد باید از تابع randomize استفاده کنید.

انتخاب های تصادفی می تواند در بعضی موارد بازی را جذاب کند. از همین رو چند تابع دیگر هم برای این کار در گیم میکر ساخته شده اند.