این دستور به تنهایی کاری انجام نمی دهد و باید با دستور until همراه شود.

کار با این دستور اینگونه است:

do
{
statements;
}until(expression)
do
{
مجموعه دستورات;
}until(شرط)

فرق این دستور با بقیه دستورات شرطی اینگونه است که اول دستورات اجرا می شوند و بعد شرط بررسی می شود. برای همین همیشه حداقل یکبار دستورات اجرا می شوند. مثال:

a=0;
b=0;
do
{
a+=1;
}until(a=2)

در این مثال با اینکه شرط درست نیست، اما دستورات یکبار اجرا می شوند و b+=1 می شود.

توجه: از این دستور نباید در رویداد step استفاده کنید. این حلقه نباید بینهایت باشد، وگرنه بازی اجرا نمی شود.