جهان فیزیک یکی از مباحث مهم و کاربردی در Game Maker است. با جهان فیزیک می توان بازی هایی بسیار جالب ساخت که کاربران را جذب می کند. جهان فیزیک به چندین بخش تقسیم می شود و دارای جهار مؤلفه مهم است. یکی از این چهار مؤلفه اتصالات که می تواند بخش مهمی از بازی ما را فرا بگیرد. یکی از این اتصالات، اتصال دوار یا revolute joint است. اتصال دوار مانند اتصال یک تناب به یک میخ است، و یا مانند یک زنجیر که هر حلقه از آن به هم متصلند و می توانند آزادانه بچرخند.

کار با این اتصال کمی دشوار است. برای همین سورسی آموزشی برای شما تهیه کرده ایم. در این سورس آموزشی در جهان فیزیک، ما با اتصال دوار یک پل زنجیری ساخته ایم.

با دانلود این سورس شما کار با اتصال دوار در جهان فیزیک را به خوبی می آموزید.