در جهان فیزیک در گیم میکر استادیو، یکی از چهار مولفه فیزیک، اتصالات است. اتصالات انواع مختلفی دارندو یکی از آن ها اتصال دَوّار یا revolute joint است. این اتصال مانند اتصال یک تناب بین و یک میخ به دیوار زده است.

در این سورس آموزشی ما در جهان فیزیک، با اتصال دوار یک توپ تخریب گر ساخته ایم.

شما از این سورس می توانید در بازی های خود استفاده های زیادی داشته باشید. با دانلود این سورس کار با اتصال دوار را به خوبی یاد می گیرید.