امروزه برنامه های پشرفته و با حجم بالا به چند بخش تقسیم می شوند و نیاز به بروزرسانی دارند. همچنین برنامه ها باید بتوانند فایل های مختفی را برای بررسی یا استفاده از آن از اینترنت دانلود کنند.

در این مطلب قصد داریم آموزش دانلود کردن یک فایل را از اینترنت در python آموزش دهیم.

در ابتدا باید urlretrieve را از کتابخانه urllib.request فراخوانی کنیم:

from urllib.request import urlretrieve

سپس باید با استفاده از urlretrieve فایل مورد نظر را دانلود کنیم:

urlretrieve(url(str),file_name(str))

پارامتر ها:

url: در این قسمت باید آدرس فایل مورد نظر را وارد کنیم.

file_name: فایل دانلود شده با این نام در مسیر برنامه ذخیره می شود.

مثال:

from urllib.request import urlretrieve
urlretrieve("http://bayanbox.ir/view/3536380160472238378/daneshgar.png","my picture")

کد کامل:

from urllib.requesd import urlretrieve
urlretrieve(url(str),file_name(str))