کار با دستور while اینگونه است:

while(شرط)
{
مجموعه دستورات;
}

در جلوی while باید شرط مورد نظرمان را بنویسیم. فرق این دستور با دستور if این است که دستور if شرط را بررسی می کند و اگر شرط درست بود مجموعه دستورات را یک بار اجرا می کند. ولی دستور while پس از بررسی کردن شرط و درست بودن آن دستورات را تا وقتی که شرط درست است اجرا می کند. یعنی:

if: اگر شرط درست است.

while: تا وقتی شرط درست است.

شما می توانید برای اینکه یک دستور همیشه اجرا شود، true را به جای شرط جلوی while بنویسید. مثال:

while(true)
{
a+=1;
}

در اینجا متغیر a تا آخر 1+ می شود.

از حلقه while می توانید در کار هایی مانند کنترل جاذبه استفاده کنید. مثال:

while(place_free(x,y+1))
{
gravity=0.7;
}

توجه: از این دستور نباید در رویداد step استفاده کنید. این حلقه نباید بینهایت باشد، وگرنه بازی اجرا نمی شود.