مسلماً در طراحی یک قالب، ما نیاز داریم که متن های مهم تر در وسط صفحه قرار بگیرند و متن های عادی در سمت راست صفحه. برای این کار ما باید متن مورد نظر را تراز کنیم. یعنی آن را وسط چین، راست و یا چپ چین کنیم. البته فقط متن ها نیستند که نیاز به تراز شدن دارند، عکس ها، جعبه ها، لینک ها و... نیاز به تراز شدن دارند.

برای تراز کردن متن و عکس، می توانیم از خصوصیت های CSS و یا تگ های HTML استفاده کنیم. در این مطلب استفاده از تگ های HTML برای تراز کردن متن و عکس و... را آموزش خواهیم داد.

برای تراز کردن محتوا در HTML در یک سند وب، می توان از سه تگ زیر استفاده کرد:

1- تگ <left>:

متن های انگلیسی باید چپ چین باشند، همچنین ما نیاز داریم که برخی از عکس ها سمت چپ صفحه باشند. برای چپ چین کردن تگ ها باید از تگ left استفاده کنیم. این تگ دارای دو تگ باز و بسته است و کاربرد آن اینگونه است:

<left>
<p>این متن 'چپ چین' است
</left>

محتوایی که بین تگ باز و بسته تگِ left قرار می گیرند چپ چین می شوند. منظور از محتوا تمتام تگ ها است. هر تگی که بین تگ left باشد چپ چین می شود. تگ <div> ،<a> و...

1- تگ <center>:

محتوای های مهم و متن هایی که باید مورد توجه کاربر و بازدید کننده قرار بگیرند باید در وسط صفحه باشند. یعنی ما باید متن را در وسط تراز کنیم. این تگ هم مانند تگ left دارای تگهای باز و بسته است. روش استفاده هم مانند نمونه قبلی می باشد:

<center>
<p>این متن 'وسط چین' است
</center>

محتوایی که بین تگ باز و بسته تگِ center قرار می گیرند وسط چین می شوند می شوند.

1- تگ <right>:

متن های فارسی، برخی عکس ها و لینک های فارسی باید در سمت راست صفحه تراز می شوند. روش استفاده این تگ هم مانند نمونه قبلی است:

<right>
<p>این متن 'وسط چین' است
</right>

محتوایی که بین تگ باز و بسته تگِ right قرار می گیرند راست چین می شوند می شوند.

<left>
<p>این متن 'چپ چین' است
</left>
<center>
<p>این متن 'وسط چین' است
</center>
<right>
<p>این متن 'راست چین' است
</right>