یکی از چهار مولفه جهان فیزیک، اتصالات (Joints) است. در جهان فیزیک، عنواع اتصالات وجود دارد. در این جلسه ما قصد داریم پنج نوع از اتصالات را برای شما توضیح دهیم. اگر با جهان فیزیک آشنایی ندارید پیشنهاد می کنم مطلب زیر را قبل از خواندن این مطلب بخوانید.

  • اتصال از راه دور (Distance joints) :
physics_joint_distance_create(inst1, inst2, w_anchor1_x, w_anchor1_y, w_anchor2_x, w_anchor2_y, col)

این نوع اتصال، دو نمونه متصل را در فاصله ی تنظیم شده از یک دیگر نگه می دارد.

  • اتصال دَوار (Revolute joints) :
physics_joint_revolute_create(inst1, inst2, w_anchor_x, w_anchor_y, ang_min_limt, ang_max_limit, ang_limit, max_motor_torque, motor_speed, motor, col)

این نوع اتصال، یکی از نمونه ها را دور دیگری دوران می دهد. مانند یک درب که در آن درب دورِ لولا ها می چرخد.

  • اتصال منشوری (Prismatic joints) :
physics_joint_prismatic_create(inst1, inst2, w_anchor_x, w_anchor_y, w_axis_x, w_axis_x, lower_trans_limit, upper_trans_limit, limit, max_motor_force, motor_speed, motor, col)

این اتصال اجازه می دهد که یک نمونه در یک جهت نسبت به  نمونه دیگر جابه جا شود. برای مثال یک پیستون دارای این اتصال است چون که فقط می تواند در خودرو به سمت عقب یا جلو حرکت کند.

  • اتصال قرقره ای (Pulley joints) :
physics_joint_pulley_create(inst1, inst2, w_anchor1_x, w_anchor1_y, w_anchor2_x, w_anchor2_y, l_anchor1_x, l_anchor1_y, l_anchor2_x, l_anchor2_y, ratio, max_len1, max_len2, col)

این نوع اتصال اجازه می دهد که یک نمونه بر روی دیگری نسبت به میزان جابه جایی خود تاثیر بگذارد. برای مثال یک ترازو از این اتصال برای وزن کردن اشیا استفاده می کند. زمانی که یک کفه ترازو سنگین بشود، آن کفه پایین می رود و کفه دیگر بالا می آید.

  • اتصال چرخ دنده ای (Gear joints) :
physics_joint_gear_create(inst1, inst2, joint_1, joint_2, ratio)

این نوع اتصال اجازه می دهد که یک نمونه بر روی نمونه دیگر نسبت به میزان دودان خود تاثیر بگذارد. برای مثال قلاب ماهی گیری از این اتصال استفاده می کند. یعنی زمانی که حلقه قلاب را می چرخانیم ماهی به بالا می آید.

  • اتصال چرخنده (wheel joints) :
physics_joint_wheel_create(inst1, inst2, anchor_x, anchor_y, axis_x, axis_y, enableMotor, max_motor_torque, motor_speed, freq_hz, damping_ratio, col)

از این تابع برای ساخت اتصال بین یک جسم چرخنده و یک جسم دیگر استفاده می شود. شما می توانید از این تابع برای ساخت تایر اتومبیل، تایر دوچرخه یا هر چیزی که باید به یک جسم دیگر متصل باشد و بچرخد استفاده کنید.