برای چرخاندن یک شئ در جهان فیزیک باید به آن نیروی گشتاور و یا چرخشی اعمال کرد. مثلا اگر ما بخواهیم یک اتومبیل را به حرکت در آوریم باید به چرخ های آن نیروی چرخشی اعمال کنیم. برای این کار تابعی ساخته شده است. توجه کنید که برای استفاده از این تابع باید جهان فیزیک را فعال کرده باشید.

کاربا این تابع اینگونه است:

physics_apply_torque(torque);
physics_apply_torque(مقدار نیروی گشتاور);

عدد مثبت به سمت راست و عدد منفی به سمت چپ، آبجکت را می چرخاند.

یا به عبارت دیگر اعداد منفی بر خلاف جهت عقربه های ساعت و اعداد مثبت بر جهت عقربه های ساعت Object را می چرخانند و به آن نیروی گشتاور وارد می می کند.

برای مثال:

if keyboard_check(vk_right)
{
physics_apply_torque(1000);
}
if keyboard_check(vk_left)
{
physics_apply_torque(-1000);
}

در مثال بالا هنگام فشار دادن کلید object ،right به سمت راست و هنگام فشار دادن کلید چپ، object به سمت چپ می چرخد.

توجه کنید که سرعت چرخش به عامل ها مختلفی بستگی دارد و در همه اجسام یکسان نیست.

برای مثال به جرم جسم (اندازه جسم، چگالی جسم) میرایی خطی جسم، گرانش و جاذبه Room و...

توجه کنید که این نیرو همیشگی نیست و اگر بخواهید جسم برای همیشه بچرخد باید این تابع را در رویداد step قرار دهید.