در هنگام کار با موتور فیزیکی یکی از بیشترین کار هایی که ما باید انجام دهیم جابه جا کردن اشیا است. برای این کار باید به آنها نیرو وارد شود. برای اعمال نیرو به اشیا ما از چند تابع می توانیم استفاده کنیم. توجه کنید که قبل از استفاده از این تابع باید جهان فیزیک را فعال کنید.

کار با این تابع اینگونه است:

physics_apply_force(xpos, ypos, xforce, yforce);
physics_apply_force(مقدار نیرو در محور عمودی ,مقدار نیرو در محور افقی ,مختصات عمودی مکان اعمال نیرو ,مختصات افقی مکان اعمال نیرو);

این تابع از نقطه مشخص شده به جهات مشخص شده نیرو اعمال می کند.

مثال. این مثال نیرویی را به obj_car در محور x اعمال می کند و آن را به سمت راست می برد:

physics_apply_force(x, y, 10000, 0)

این نیرو در همه اجسام یکسان نیست و مانند یک دیگر روی همه اجسام تاثیر نمی گذارد.

برای مثال این نیرو با جرم جسم (Mass)  که شامل (چگالی (Density) و اندازه (منظور از اندازه سطح برخورد یا Collision Shape جسم است، هرچه سطح برخورد جسم بیشتر باشد اثر این نیرو کمتر است.) می شود رابطه عکس دارد و هرچه جرم بیشتر باشد اثر نیرو کمتر می شود. همچنین جاذبه یا گرانش (Gravity)، میرایی خطی (Linear Damping) و ... روی اثر این نیرو تأثیر می گذارند.

 توجه کنید که این نیرو همیشگی نیست. یعنی اگر بخواهید به آبجکتی همیشه نیرویی وارد شود، باید این تابع را در رویداد step قرار دهید.