شما می توانید با استفاده از این تگ یک لینک درست کنید. این تگ دارای سه خصوصیت href ، name و target می باشد.

خصوصیت href:

این خصوصیت مقصد لینک را مشخص می کند (URL)

<a href="http://daneshgar.blog.ir"> link text </a>

در href باید URL نوشته شود.

خصوصیت terget:

شما می توانید مشخص کنید که لینک چگونه باز شود (در همین صفحه یا در یک تب جدید و یا...)

<a herf="http://daneshgar.blog.ir" target="_blank"> بیاموز </a>

این لینک در صفحه جدید یا تب جدید باز می شود.