در این مطلب ما قصد داریم که آموزش استفاده از تگ <font> را قرار دهیم. این تگ برای فرمت دهی به متن استفاده می شود و در HTML 5 حذف شده است.

این تگ دارای سه خصوصیت face, size, color, dir, lang است.

خصوصیت face:

این خصوصیت فونت متن را تعیین می کند. توجه کنید که برای اینکه متن با فونت مشخص شده شنا برای کاربران نمایش داده شود، کاربر باید آن فونت را داشته باشد. شما می توانید چند فونت را تنظیم کنید که اگر یک فونت وجود نداشت فونت دیگری استفاده شود.

<font face="Zar, Tomaha">بیاموز</font>

خصوصیت size:

این خصوصیت اندزه متن را تعیین می کند.

<font face="Zar, Tomaha" size="5">بیاموز</font>

خصوصیت dir:

این خصوصیت جهت متن را مشخص می کند. مقدار rtl برای از راست به چپ (مثل زبان فارسی) و مقدار ltr برای متون از چپ به راست است (مثل زبان انگلیسی) استفاده می شود.

<font face="Zar, Tomaha" size="5" dir="rtl">بیاموز</font>

خصوصیت color:

همان طور که از نام این خصوصیت معلوم است، برای تعیین رنگ متون استفاده می شود. برای این کار می توانید از نام خود رنگ ها، (یعنی green, red و...) استفاده کنید، و یا از کد رنگ های هگز استفاده کنید (مثلا 6CB43D#) .

<font face="Zar, Tomaha" size="5" dir="rtl" color="red">بیاموز</font>

خصوصیت lang:

این تگ زبان متن را تعیین می کند. برای تعیین باید از استاندارد زبان آنها استفاده شود (مثلا fa) .

<font face="Zar, Tomaha" size="5" dir="rtl" color="red" lang="fa">بیاموز</font>