در هر بازی اطلاعاتی وجود دارد، اطلاعاتی مربوط به کاربر و یا مربوط به خود بازی. کاربر اطلاعاتی همچون امتیاز، درصد پیشرفت و... دارد که باید ذخیره شوند. برای ذخیره اطلاعات در کامپیوتر کاربر می توانیم از فایل های text, ini, bin و... استفاده کنیم. با فایل های ini می توانید اطلاعات کاربر را دسته بندی کنید و به راحتی از آنها استفاده کنید.

در ابتدا باید در object مورد نظر خود فایل ini را آماده کنید، برای این کار از کد زیر استفاده کنید:

ini_open('address file')

در قسمت addresss file نباید آدرس فایلی را دهید بلکه باید باید نام و فرمت فایل ini. خود را بنویسید. مثال (gml.ini)

حالا دیگر نیازی نیست که خودمان یک فایل ini بسازیم، بلکه خود game maker یک فایل در مسیر خودش ایجاد می کند. پس در این صورت باید بازی ما یک مسیر داشته باشد، یعنی حتما باید آن را در جایی ذخیره کنیم و یا فرمت آن را exe. کنیم. این تابع را باید درون متغیری قرار دهیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. مثال:

my_file=ini_open('gml.ini')

نام متغیر من my_file است.

خوب حالا باید اطلاعات مورد نظرمان را در فایل ini بنویسیم. برای این کار باید از کد زیر استفاده کنیم:

ini_write_real('Section','key',value)

این تابع یک مقدار عددی را در فایل می نویسد و سه چیز از ما می گیرد:section,key,value

section به معنی بخش است. ما می توانیم اطلاعات خود را بخش بخش کنیم. ما بخشی می سازیم به نام User Information به معنی اطلاعات کاربر. نام بخش ما هر چیزی می تواند باشد.

قسمت بعدی key است به نام کلید. این بخش ربطی به معنی خود ندارد. ما می توانیم نام این بخش را هر چیزی بگذاریم. اگر ما نام این بخش را score بگذاریم، در فایل ini در بخش User Information قسمتی به نام score ساخته می شود.

اگر ما قسمت value را که به معنی ارزش است 55 بدهیم، جلوی قسمت score در فایل ini نوشته می شود 55.مثال:

ini_write_real('User Information','score',55)

نام بخش های ما در فایل های ini در کروشه [] نوشته میشود.

نام قسمت های section و key را باید به صورت string (بین "و") قرار دهیم ولی قسمت value را نباید.

حال فایل را با کد زیر می بندیم تا ذخیره شود:

ini_close()

کل کد های ما اینگونه می شود:

فایل ini

ini_open('gml.ini')
ini_write_real('User Information','score',55)
ini_close()

اگر این کد ها را اجرا کنیم متن در فایل ini این می شود:

نتیجه کد ها

[User Information]
score=55

حال اگر بخواهیم این اطلاعات را برداشت کنیم، باید دو باره فایل را باز و آماده کنیم سپس از کد زیر استفاده کنیم:

ini_read_real('Section','key',value)

در قسمت section باید نام بخشی را بدهیم که می خواهیم از آن چیزی را برداشت کنیم.

قسمت key را هر چیزی بنوسیم اگر آن در بخش مورد نظرمان چیزی باشد، مقدار آن را به ما میدهد. قسمت value را هر عددی بدهید مشکلی پیش نمی آید.

شما می توانی با فایل های text هم اطلاعات کاربر را ذخیره کنید: