1. وارد ربات زیر شوید و استارت را بزنید.

telegram.me/BotFather

2.عبارت زیر را نوشته و ارسال کنید.

newbot/

3.اسم ربات خود را نوشته و ارسال کنید.

4. لینک ربات خود را نوشته و ارسال کنید. (توجه داشته باشید که لینک شما باید با 'bot' به پایان برسد. این لینک برای وارد شدن به ربات شما استفده می شود و به صورت زیر استفاده می شود.

نام رباط شما/telegram.me

5. اگر پیام زیر را مشاهده کردید، باید لینک خود را تغییر داده و دوباره آن را ارسال کنید، چون شخص دیگری قبلا از این لینک استفاده کرده.

Sorry, this username is already taken. Think of something different.

6. سپس وارد ربات زیر شوید و استارت را بزنید.

telegram.me/Chatfuelbot

7. آخرین پیام ارسالی توسط ربات BotFather را به ربات Chatfuel فروارد کنید.

8.سپس روی My bots کلیک کرده و بعد روی نام ربات خود کلیک کنید.

9. سپس روی لینکی که برای شما ارسال می شود کلیک کنید و استارت را بزنید.

10. ربات شما ساخته شد.

می توانید از آن مکان ربات خود را مدریت کنید.