برای دسترسی سریع و انجام بعضی کار ها باید از منو های File, Edit, View و... استفاده کرد. برای مثال برای مخفی سازی فایل ها باید از منو Tools استفاده کنیم. اما در بعضی موارد پیش می آید که نوار منو برای ما نمایش داده نشود.

برای نمایش نوار منو باید در منوی Organeze، در قسمت Layout، گزینه Meno bar را فعال کنید.

با فعال کردن این گزینه، نوار منو در پنجره ها اضافه می شود که دارای منو های Fille , Edit , View , Tools , Help است.

با این منو ها کار های زیادی می توانید بکنید. برای مثال با منوی Tools می توانید بر فایل های مخفی نظارت داشته باشید.