توجه کنید که استفاده از enter در کد نویسی و در حالت عادی (در تگ pre و در بعضی از تگ ها نباشد) تاثیری ندارد.

شما می توانید تگ هایی که مربوط به فرمت دهی به متن هستند را درون تگ پاراگراف نگذارید . توجه کنید که مشکلی پیش نمی آید اما اگر دو تگ را که مربوط به فرمت دهی به متن هستند را درون پاراگراف نگذارید آنها پشت سر هم و در یک خط  نمایش داده می شوند . مانند:

<b>text bold</b>  
نتیجه   ------->                     text bold text big
<big>text big</big>

برای رفع این مشکل شما باید از تگ br استفاده کنید.مانند:

<b>text bold</b><br>  
نتیجه   ------->                     text bold
text big
<big>text big</big><br>

   1- تگ های ,<em>,<dfn>,<var>:

این سه تگ همه برای مورب یا کج کردن متن استفاده می شوند.به طور کامل:

تگ em برای مورب کردن و تاکید کردن بر روی یک عبارت است.(emfhasized)

تگ var برای نوشتن یک variable استفاده می شود و مورب است.

تگ dfn برای ساخت یک عبارت تعریفی است و مورب است.

همه ی این سه تگ ، دارای تگ های باز و بسته می باشند.کاربرد این سه تگ اینگونه می باشد:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

هر جایی که این سه تگ باز شود کلمات بعد از آن به صورت مورب نشان داده می شوند. می بینید که این سه تگ متن را مثل هم فرمت دهی می کنند اما هر کدام کاربرد مختلفی دارند که در اول توضیح این سه تگ آن را نوشته ام.


   2- تگ های <sup>,<sub>:

تگ sup برای بالا نویس کردن و کوچک کردن یک عبارت است و دارای دو تگ باز و بسته می باشد.

تگ sub برای پایین نویس کردن و کوچک کردن یک عبارت است و دارای دو تگ باز و بسته است.

کاربرد این دو تگ اینگونه می باشد:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

شما باید ابتدای این مطلب را بخوانید.

تگ sup:هر جایی که این تگ باز شود کلمات بعد از آن بالا نویس می شوند.

تگ sub:هر جایی که این تگ باز شود کلمات بعد از آن پایین نویس می شوند.


  3- تگ <strong>:

این تگ متن را bold می کند و تاکید و اشاره به مهم بودن عبارت می کند و دارای دو تگ باز و بسته می باشد . کاربرد آن اینگونه است:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

من قبل از کلمه daneshgar تگ strong را باز کردم و به همین دلیل این کلمه bold شده است.

|««آموزش تگ های فرمت دهی به متن قسمت 1»»|

|««آموزش تگ های کار آمد»»|

لطفا نظر دهید.