شما می توانید تگ هایی که مربوط به فرمت دهی به متن هستند را درون تگ پاراگراف نگذارید . توجه کنید که مشکلی پیش نمی آید.

توجه کنید که اگر در یک خط از کد هایتان ، از دو یا چند تگ استفاده کردید ، باید تگی که دیر تر باز کزده اید را زود تر ببندید.

مثل:

<p><b><big>helo</big></b></p>

   1- تگ <b>:

برای bold کردن متن باید از این تگ استفاده کنیم . این تگ دارای یک تگ باز و یک تگ بسته است.کاربرد این تگ اینگونه است:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

هر جایی که این تگ باز شود تمام کلمات بعد از خودش را bold می کند . اگر تگ را ببندید دیگر کلمات بعد از تگ پایان bold نیست. می بینید که من در تصویر کد نوشته شده ، تگ b را قبل از کلمه ی HTML باز کردم و به همین دلیل این کلمه bold شده است.


   2- تگ <big>:

از این تگ برای بزرگ کردن متن استفاده می شود.شما می توانید با تگ font هم اندازه ی متن را بزرگ و کوچک کنید اما کار با تگ big سریع تر و آسان تر است.این تگ دارای دو تگ باز و بسته است و کار با آن اینگونه است:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

به خط آخر توجه کنید. می بینید که بزرگ تر از خط های اول و دوم و سوم است.هر جایی که این تگ باز شود کلمات بعد از خودش را بزرگ تر می کند و اگر بسته شود ، دیگر کلمات بعد از تگ بسته بزرگ نمی شود. در قسمت کد نوشته شده می بینید که من قبل از آدرس daneshgar.blog.ir تگ big را باز کرده ام و به همین دلیل این آدرس بزرگ شده است.

   3- تگ <i>:


برای italic کردن متن یا همان کج کردن متن باید از این تگ استفاده کنید. این تگ دارای دو تگ باز و بسته است.شما می توانید برای italic کردن متن از تگ <em> هم استفاده کنید که آموزش آن را بعداً می دهم. کاربرد این تگ اینگونه است:

کد نوشته شده:

نتیجه:

توضیح مثال:

به خط آخر توجه کنید ؛ هر جایی که این تگ باز شود کلمات بعد از آن ithlic یا کج می شود.اگر این تگ را ببندید دیگر کلمات بعد از تگ بسته آن italic نیست. می بینید که من قبل از جمله ی خوش آمدید این تگ را باز کردم و به همین دلیل این جمله italic است.

|««آموزش تگ های فرمت دهی به متن قسمت 2»»|

|««آموزش تک های کار آمد»»|

لطفا نظر دهید.