گاهی در بعضی از برنامه های زمان مورد نیاز کاربر و یا خود برنامه قرار می گیرد. مثلا برای نشان دادن تاریخ به کاربر، بررسی کردن زمان و...، این ویژگی ها هر برنامه را کاربردی تر می کند و برای بعضی از برنامه ها نیز یک داده ی مورد نیاز است. در این آموزش نحوه ی به دست آوردن زمان را در زبان برنامه نویسی پایتون آموزش خواهیم داد.

برای این کار datetime را از کتابخانه ی datetime فراخوانی می کنیم:

from datetime import datetime

پس از این کار از متد now استفاده خواهیم کرد و آن را درون یک متغیر ذخیره میکنیم:

date = datetime.now()

حال می توانیم سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و حتی میکروثانیه را از آن استخراج کنیم:

year = datetime.now().year
month = datetime.now().month
day = datetime.now().day
hour = datetime.now().hour
minute = datetime.now().minute
second = datetime.now().second
microsecond = datetime.now().microsecond

مثال:

from datetime import datetime
date = datetime.now()
year = datetime.now().year
month = datetime.now().month
day = datetime.now().day
hour = datetime.now().hour
minute = datetime.now().minute
second = datetime.now().second
microsecond = datetime.now().microsecond
print(year, month, day, hour, minute, second, microsecond)

خروجی:

2017 9 14 13 47 1 212573

کد کامل:

from datetime import datetime
date = datetime.now()
year = datetime.now().year
month = datetime.now().month
day = datetime.now().day
hour = datetime.now().hour
minute = datetime.now().minute
second = datetime.now().second
microsecond = datetime.now().microsecond