در یک بازی خیلی با اعداد سر و کار دارید. امتیاز بازیکن، سرعت ماشین بازیکن، سلامتی بازیکن و خیلی چیز های دیگر با اعداد سر و کار دارند.

در بعضی از بازی ها ما نیاز به عملیات ریاضی داریم، ضرب، جمع و از این نوع عملیات ها نیاز به تابعِ خاصی ندارند. اما عملیاتی مانند قطع و یا گِرد کردن اعداد نیاز به توابعی دارند.

شما می توانید برای گِرد کردن اعداد از تابع round استفاده کنید.

کار با این تابع اینگونه است:

round(n);
round(عدد);

این تایع ورودی ای از ما می گیرد، اگر عدد ورودی اعشاری باشد، با تقریب کمتر از یک گِرد می شود و اگر هم نه خود عدد را به ما باز می گرداند. مثال:

n= 1.25;
show_message(round(n));

در مثال بالا عدد 1 به کاربر نمایش داده می شود. زیرا آن با round گِرد شده و 1.25 به 1 تبدیل شده است.

n= 1.5;
show_message(round(n));

در مثال بالا عدد 2 به کاربر نمایش داده می شود. زیرا آن با round گِرد شده و 1.5 به 2 تبدیل شده است.