برای ساخت یک ماشین حساب، حتی ساده در پایتون و یا در هر زبان دیگری نیاز به شرط ها و عملیات های زیادی داریم تا برنامه بتواند عملیات ها را از هم تشخیص دهد.

اما شما می توانید با یک تابع، همه این کار ها را در یک خط انجام دهید!

این تابع، مقدار رشته ای ورودی را دریافت می کند و پردازش می کند. یعنی مقدار رشته ورودی را به کد در پایتون تبدیل و اجرا می کند.

print(eval(input()))

در کد بالا، مقداری از کاربر گرفته می شود و آن مقدار با تابع eval پردازش می شود و سپس چاپ می شود. برای مثال اگر ورودی "2*5+6" باشد، این تابع آن را به 2*5+6 تبدیل می کند و آن را پردازش می کند و حاصل را چاپ می کند.