در همه بازی ها کمی عملیات ریاضی وجود دارد. این عملیات ها می تواند مانند جمع و یا ضرب ساده باشند و بتوان آنها را بدون تابع و کار خاصی انجام داد، و یا مانند جذر و توان نیاز به تابع داشته باشند. یکی از مشکلات ما هم همین تابع ها هستند. این توابع هر کدام کار خاصی انجام می دهند. عددی از ما می گیرند و روی آن عملیات مورد نظر ما را انجام می دهند.

در این مطلب، شما آموزش استفاده از جذر برای اعداد را یاد می گیرید.

کار با این تابع اینگونه است:

sqrt(val);
sqrt(مقدار);

این تابع ریشۀ دوم، یا جذر ورودی گرفته شده را بر می گرداند.

V= 16;
sqrt(V);
show_message(V);

در مثال بالا V هیچ تغییری نمی کند و همان 16 به کاربر نشان داده می شود. زیرا ما فقط جذر 16 را محاسبه کرده ایم، ولی آن را در متغیری ذخیره نکرده ایم. شما می توانید همان متغیر قبلی را مورد استفاده قرار دهید.

V= 16;
V= sqrt(V);
show_message(V);

کد بالا عدد 4 که جذر متغیر V است را به کاربر نشان می دهد. زیرا جذر متغیر V، جایگزین مقدار قبلی شده است.

برای بعضی کار ها هم نیازی نیست آن را در متغیر ذخیره کنید.

V= 16;
show_message(sqrt(V));