در همه بازی ها کمی عملیات ریاضی وجود دارد. این عملیات ها می تواند مانند جمع و یا ضرب ساده باشند و بتوان آنها را بدون تابع و کار خاصی انجام داد، و یا مانند جذر و توان نیاز به تابع داشته باشند. یکی از مشکلات ما هم همین تابع ها هستند.

در این مطلب، شما آموزش استفاده از توان برای اعداد را یاد می گیرید.

کار با این تابع این گونه است:

power(x, n);
power(توان, عدد);

در تابع power ما باید دو ورودی بدهیم. یکی عدد و یکی توان. در این تابع n توان و x عدد است. برای مثال:

power(5, 2);

در مثال بالا خروجی 5 به توان 2 است، به عبارت دیگر 5×5.

برای افزایش اعداد و یا محاسبه می توانید از این تایع استفاده کنید. البته اگر می خواهید یک اعدد را افزایش دهید، توجه کنید که هر جه عدد بزرگ تر باشد، حاصل توان n آن هم بیشتر می شود.

score=power(score, 2);