دستورات زیادی در گیم میکر برای شروط و حلقه های تکرار وجود دارد. دستورات همچون break و continue می توانند در بعضی موارد به شما کمک بکنند تا بتوانید بازی بهتر بسازید و دستتان در شرط نویسی بازتر باشد. با دستور continue می توانید دوباره به اول حلقه تکرار برگردید و دوباره آن را اجرا کنید.

شما می توانید دستور continue را در حلقه های repeat, do..until, for, while به کار ببرید.

کار با این دستور اینگونه است:

continue;

اگر دستور continue را در یکی از حلقه های تکرار بالا به کار ببرید، دوباره اولین حلقه خوانده می شود. برای مثال:

var = true;
while var
{
show_message("bdaneshgar.ir");
continue;
var = false;
}

در مثال بالا درست است که در آخر دستورات var = false می شود و دیگر شرط برقرار نیست، اما دستورات اصلا به خط آخر نمی رسد، زیرا قبل از آن دستور continue اجرا می شود و برنامه به اول حلقه باز می گردد و همیطور و همیطور مقدار رشته ای bdaneshgar.ir به کاربر نمایش داده می شود.

دستور continue هم کاربردی است. برای مثال:

var01=true;
var02=true;
while var01
{
show_message("bdaneshgar.ir");
if var02 = true
{
var02=false;
continue;
}
var01=false;
}

در مثال بالا ابتدا حلقه while اجرا می شود و مقدار رشته ای bdaneshgar.ir نمایش داده می شود. سپس شرط if var02 = true اجرا می شود و var02 = false می گردد تا دوباره شرط اجرا نشود. سپس دستور continue اجرا می شود و برنامه دوباره به اول حلقه باز می گردد. دوباره bdaneshgar.ir نمایش داده می شود اما این بار شرط if var02 = true برقرار نیست و دیگر continue اجرا نمی شود. سپس var01 برابر false می شود و دیگر حلقه while تکرار نمی شود.