در گیم میکر برای تغییر سرعت و تغییر زاویه یک object می توانیم از دو متغیر direction و speed استفاده کنیم. اما توابعی هم برای این کار وجود دارند که کد نویسی را برای ما کمتر می کنند. نام این تابع set_motion است که ما با استفاده از آن می توانیم سرعت و زاویه یک object را تنظیم کنیم.

کار با این تابع اینگونه است:

set_motion(dir, speed);
set_motion(سرعت, جهت);

در قسمت dir ما باید زاویه مورد نظر و در قسمت speed هم سرعت مورد نظر را وارد کنیم. برای مثال:

set_motion(100, 10);

در مثال بالا زاویه object ما 100 و سرعت آن 10 تنظیم می شود.