گاهی ممکن است بخواهید عدد منفی ای را به عددی مثبت تبدیل کنید. برای مثال اگر بخوهید سرعت اجسام را در جهان فیزیک با هم مقایسه کنید، اگر جهت حرکت جسمی به سمت چپ باید، سرعت منفی می شود و برای مقایسه مشکل پیش می آید.

برای این کار باید از تابع abs استفاده کنید. این تابع هر عدد منفی ای را به مثبت، و مثبت ها را هم همان مثبت می گذارد. یعنی قدر مطلق عدد را باز می گرداند.

کار با این تابع اینگونه است:

abs(val);
abs(مقدار);

ورودی این تابع عددی است که می خواهید مثبت شود. شما باید خروجی را در یک متغیر ذخیره کنید. برای مثال:

Var= -10;
abs(Var);
show_message(Var);

در کد بالا عدد 10- به کاربر نشان داده می شود. زیرا Var مثبت شده است ولی در جایی ذخیره نشده و Var هیچ تغییری نکرده.

برای ذخیره خروجی این تابع باید آن را در متغیری ذخیره کنید. برای این کار می توانید خروجی را در همان متغیر قبلی ذخیره کنید. برای مثال:

Var= -10;
Var=abs(Var);
shoe_message(Var);

کد بالا 10 را به کاربر نشان می دهد. زیرا مثبت شده Var، جایگزین مقدار قبلی Var می شود.

برای بعضی کار ها نیازی نیست خروجی را در متغیری ذخیره کنید.

Var= -10;
show_message(abs(Var))

این تابع کاربرد های زیادی دارد. برای مثال، اگر سرعت یک object بیشتر از حد شد... سرعت 0 شود.

if abs(hspeed)<10 hspeed=0