در بعضی از بازی ها برای به پایان رسیدن بازی، باید تعداد یک آبجکت را در room بشماریم و برای آن شرط بگذاریم. مثلا بازی که اگر همه دشمنان حذف شدند کاربر برنده است، ما باید تعداد object های دشمن را بشماریم که اگر به صفر رسید بازی تمام شود. در اینجا instance_number به کمک ما می آید.

کار با این تابع اینگونه است:

instance_number(obj);
instance_number(آبجکت);

به جای obj باید آبجکتی را که می خواهید مورد بررسی قرار گیرد را بنویسید.

obj=instance_number(obj_Enemy)

در کد بالا متغیر obj برابر تعداد obj_Enemy می شود.

if instance_number(obj_Enemy)=0
{
show_message("you win");
}

در کد بالا اگر تعداد obj_Enemy برابر 0 شد، مقدار رشته ای you win به کاربر نمایش داده می شود.

به همین صورت می توانید شرط گذاری انجام دهید. (با > و < و = و...)