برای ساخت هر بازی با اعداد سر و کار دارید. امتیاز بازیکن، سرعت ماشین بازیکن، سلامتی بازیکن و خیلی چیز های دیگر با اعداد سر و کار دارند. در گیم میکر، متغیر سرعت (speed)، زاویه (direction) و چند متغیر دیگر اعشاری هستند، و زمانی که می خواهید آن را draw کنید، با دو رقم اعشار draw می شوند. این اتفاق به بازی شما جلوه زیبایی نمی دهد. پس باید دو رقم اعشار آن را حذف کنیم و یا عدد را با تقریب کمتر از یک قطع کنیم. البته قطع کردن فقط برای متغیر ها نیست و ممکن است بخواهید در یک عملیات ریاضی عددی را قطع کنید. برای این کار می نوانید از تابع floor استفاده کنید. این تابع عدد را با تقریب کمتر از یک قطع می کند و یا به طور ساده تر اعشار آن را حذف می کند...

کار با این تابع اینگونه است:

floor(n);
floor(عدد);

این تابع در ورودی یک عدد می گیرد. اگر آن عدد اعشار داشته باشد که آن را حذف می کند (عدد را قطع می کند) . و اگر اعشاری نباشد که خود عدد را باز می گرداند. توجه کنید که برای استفاده از خروجی تابع floor باید آن را درون متغیری قرار دهید. مثال:

n=1.25;
floor(n);
show_message(n)

در این مثال عدد 1.25 را به کاربر نمایش داده می شود نه عدد 1 زیرا ما فقط اعشار n حذف کرده ایم، ولی آن را در جایی ذخیره نکرده ایم. برای ذخیره خروجی floor می توانید از همان متغیر قبلی استفاده کنید. برای مثال:

n=1.25;
n=floor(n);
show_message(n);

در این مثال عدد 1 به کاربر نمایش داده می شود. زیرا اعشار n حذف شده و سپس جایگزین مقدار قبلی n شده است.

به طوری کلی این تابع، عدد را با تقریب 1 قطع می کند.